loading...
بوچیر اسکول|سایت دانش آموزان متوسطه
رویا بازدید : 945 یکشنبه 30 مهر 1391 نظرات (0)

| زیست دوم سوالات تشریحی فصل 5(سری اول سوالات تشریحی)|

- عوامل ایجاد سازگاری در غازهای وحشی برای پرواز در ارتفاء 9 کیلومتری سطح زمین چیست؟

- میوگلوبین در چه بخشی از بدن غازهای وحشی وجود دارد ؟ نقش آن چیست؟

- چرا دستگاه تنفسی غاز وحشی حداکثر توانایی و سازگاری را پیدا کرده است؟

بقیه ی سوالات در ادامه ی مطلب...

- تفاوت دستگاه تنفسی پرندگان با سایر مهره داران چیست؟

 -نحوه دم و بازدم در پرندگان چکونه است؟ با رسم شکل توضیح دهید.

- دستگاه تنفسی پرندگان از چه بخشهایی تشکیل شده است؟ شکل آنرا رسم کنید؟

- جذب و دفع مواد در موجودات تک سلولی چگونه صورت می گیرد؟

- تنفس پوستی را تعریف کرده ، در چه جاندارانی صورت می گیرد؟

- با رسم شکل نحوه تنفس پوستی را در کرم خاکی نشان دهید.

- جذب اکسیژن و دفع دی اکسید کربن در تنفس پوستی چگونه صورت می گیرد؟

- موجوداتی که تنفس پوستی دارند چه سازگاریهایی باید پیدا کنند؟

- در کرم خاکی و کرم پهن چه سازگاریهایی برای افزایش سطح تنفس صورت گرفته است؟

- چرا در برخی از جانداران بخشهای ویژه ای برای تنفس تمایز یافته است؟ ( به جای پوست) مثال بزنید.

- نحوه تنفس در ماهی را توضیح دهید.

- با رسم شکل موقعیت سطح تنفسی ماهی با سطح بدن آنرا نشان دهید.

- تبادل اکسیژن و دی اکسید کربن را در ماهی با رسم شکل نشان دهید.

- چرا در جانوران خشکی زی ابشش برای تنفس مناسب نیست؟

- چرا سطوح تنفسی در جانوران ساکن خشکی به درون بدن منتقل شده است؟

- سیستم تنفسی در حشرات چگونه است؟

- تبادل گازها در سیستم تنفسی حشرات چگونه صورت می گیرد؟

- در کدام دسته از جانوران تبادل گازها بدون نیاز به همکاری سیستم گردش مواد و به طور مستقیم صورت می گیرد؟

- دستگاه تنفسی نایی در کدام دسته از جانوران وجود دارد؟

- شکل دستگاه تنفسی نایی در حشرات را رسم کنید.

- با رسم شکل موقعیت سطح تنفسی و سطح بدن در دستگاه تنفسی نایی حشرات را نشان دهید.

- ششها در انسان چه ساختاری دارند؟

- علت چین خوردگی سطوح داخلی ششها چیست؟

- انتقال گازها بین ششها و سلولهای بدن در مهره دارن ساکن خشکی چگونه صورت می گیرد؟

- با رسم شکل موقعیت سطح تنفسی و سطح بدن در دستگاه تنفسی جانداران ساکن خشکی را نشان دهید.

- شکل مربوط به نحوه تبادل اکسیژن ودی اکسد کربن در دستگاه تنفسی جانداران ساکن خشگی را رسم کنید؟ (موقعیت رگهای خونی و کیسه های هوایی)

- دستگاه تنفسی انسان شامل چه بخشهایی است؟

- ساختار و جایگاه پرده جنب را توضیح دهید. نقش آنرا بنویسید؟

- چه عاملی باعث تسهیل حرکت ششها می شود؟

- دم و بازدم نتیجه تبعیت ششها از ................... می باشد.

- شکل دستگاه تنفسی انسان را رسم کرده. بخشهای مختلف آنرا نامگذاری کنید.

- با رسم شکل نحوه ارتباط بین رگهای خونی و کیسه های هوایی در ششهای انسان را نشان دهید.

- قفسه سینه و حفره شکم در پستانداران چگونه از هم جدا می شوند؟

- نقش پرده دیافراگم در تنفس چیست؟

- مهمترین نقش در تنفس آرام و طبیعی در حرکات ششها بر عهده کدام بخش است؟

- چه عواملی باعث افزایش و کاهش حجم قفسه سینه و کمک به تنفس می شود؟

- بالا و پایین رفتن دنده ها با کمک .............. صورت می گیرد.

- چه عاملی در تنفس شدید به عمل تنفس کمک کرده و  باعث  افزایش حجم قفسه می شود؟

- نقش ماهیچه های دم وبازدم چیست؟

- ماهیچه های دم قفسه سینه را به سمت .......... و ماهیچه بازدم قفسه سینه را به سمت ........ می برند.

- سورفاکتانت از کدام سلولها ترشح می شود. نقش این ماده چیست؟

- چه عاملی به باز شدن طبیعی کیسه های هوایی کمک می کند؟

- سورفاکتانت در چه مرحله ای از رشد جنینی ساخته می شود؟

- چرا برخی از نوزادان زود رس به زحمت تنفس می کنند؟

- در صورتی که در جدار قفسه سینه شکاف ایجاد شود چه اتفاقی برای ششها می افتد؟

- اصطلاحات زیر  را تعریف کنید:

  - هوای جاری      - هوای مرده        - هوای ذخیره دمی( هوای مکمل)                - هوای ذخیره بازدمی

   - ظرفیت حیاتی   - هوای باقیمانده     - حجم تنفسی                                        - ظرفیت ششها

- دم و بازدم را تعریف کنید.

- نقش هموگلوبین در خون چیست؟

- چه میزان از اسیژن به وسیله هموگلوبین و چه میزان به صورت محلول در پلاسما به بافت ها منتقل می شود؟

- فشار اکسیژن چه اثری بر ترکیب آن با هموگلوبین دارد؟

- فشار اکسیزن در شرایط عادی در هوا ی کیسه های هوایی چقدر است؟

- در شرایط عادی هموگلوبین چند درصذ از توان خود را اکسیژن می گیرد؟

- در خون سیاهرگها که از بافتها باز می گردد چن درصد از هموگلوبین توسط اکسیژن اشباع شده است؟

- چرا وجود مونواکسید کربن مانع ترکیب اکسیژن با هموگلوبین ( مسمومیت) می شود؟

- دی اکسید کربن به چه طریق از بافتها به ششها منتقل می شود؟

- چند درصد از دی اکسید کربن با هر یک از روشهای زیر به بافتها منتقل می شود؟ 

   - بصورت بی کربنات           - ترکیب مستقیم با هموگلوبین          - محلول در پلاسما

- نقش آنزیم انیدراز کربنیک چیست؟

- آنزیم انیدراز کربنیک در کدام بخش خون وجود دارد؟

- نحوه ساخته شدن یون بیکربنات در خون چیست؟

- طرح شماتیک از هموگلوبین را رسم کرده و محل اتصال اکسیژن به آنرا مشخص کنید.

- چند گروه هم در مولکول هموگلوبین وجود دارد؟

- مولکول هموگلوبین با چند مولکول اکسیژن می تواند ترکیب شود؟ این ترکیب در کجا صورت می گیرد؟

- ترکیب اکسیژن با هموگلوبین و آزاد شدن آن در کجا صورت می گیرد؟

- تنفس واقعی در ............... انجام می شود.

- تنفس واقعی سلولهای بدن با رسیدن اکسیژن به ................ صورت می گیرد.

- چه عاملی باعث انتشار سریع اکسیژن از خون به مایع بین سلولی می شود؟

- سرعت جریان خون چه اثری بر سرعت انتشار اکسیژن از خون به مایع بین سلولی دارد؟

- هر چه مصرف اکسیژن در سلولها بیشتر باشد ، فشار اکسیژن در مایع بین سلولی .............. و ورود اکسیژن به آن ...........      

  می شود.

- چرا اختلاف فشار کم دی اکسید کربن برای انتشار این ماده از سلول به مایع بین سلولی و سپس به مویرگها کافی است؟

- سرعت انتشار کدام ماده به خون سریعتر است؟  - دی اکسید کربن            - اکسیژن

- مجاری تنفسی را نام ببرید.

- پس از نایژه ها مجاری تنفسی بیش از ......... بار به انشعابات باریکتر بنام ........... تقسیم می شوند.

- چه عاملی باعث می شود مجاری نای و نایژه ها همیشه باز بماند؟

- علت ایجاد بیماری اسم چیست؟ نتیجه آن چیست؟

- نقش بافت پوششی مژه دار و ترشحات مخاط روی این سلولها در درون مجاری هوایی دستگاه تنفسی چیست؟

- چه عاملی باعث رانده شدن ذرات خارجی موجود در هوای تنفسی از مجاری تنفسی به سوی گلو می شود؟

- اهمیت سرفه و عطسه چیست؟

- چه عاملی باعث ایجاد سرفه و عطسه می شود؟

- تفاوت سرفه و عطسه را بنویسید.

- مکانیسم عطسه و سرفه را بنویسید.

- چه عاملی باعث ایجاد عطسه می شود؟ نقش زبان کوچک در عطسه کردن چیست؟ هوا از چه راهی خارج می شود؟

- تکلم چگونه صورت می گیرد؟

- تولید صدا و واژه سازی در تکلم چگونه صورت می گیرد؟

 

فصل 6(سوالها به ترتیب صفحات کتاب امده است)

-     نیروی گرانش زمین چه کمکی به جریان خون می کند؟

-          اگر سازگاری دستگاه گردش خون با نیروی جاذبه نبود چه اتفاقی می افتاد؟

-          سازگاری دستگاه گردش خون با نیروی جاذبه چگونه حاصل شده است؟

-          نقش مربوط به تلمبه ی ماهیچه در جریان خون به سوی قلب چگونه است ؟

-          چه عاملی باعث یک طرفه شدن جریان خون در سیارگ های پایین قلب می شود ؟

-          چه عاملی از متورم شدن بیش از حد رگهای پا ها جلو گیری می کند ؟

-          چرا در برخی موارد علی رغم سازگاری دستگاه گردش خون گاهی نیروی گرانش زمین پیروز میشود ؟

-          نقش دستگاه گردش مواد چیست ؟

-          دسیتگاه گردش مواد در هیدر چگونه است ؟

-          چراتمام سلولای هیدرمیتوانندبه طور مستقل به توادل موادبامحیط بپردازند؟

-          گردش مواد درعروس دریایی چگونه صورت میگیرد؟

-          حرکت آب درون لوله هادر عروس دریایی چگونه صورت می گیرد؟

-          کدام سلولای عروس دریایی در تماس مستقیم با مواد غذایی درآب میباشند؟ساده ترین دستگاه گردش مواددرجانوران در کدام موجود زنده میباشد؟

-          چه نوع جانورانی به دستگاه گردش موادومایعی به نهم خون نیاز دارند؟

-          دو نوع دستگاه گردش خون اکه درجانوران وجود داردرا نام ببرید؟

-          چه جانورانی دستگاه گردش خون باز دارند؟

-          چه جانورانی دستگاه گردش خون بسته دارند؟

-          -با رسم شکل تفاوت دستگاه گردش خون باز و بسته را نشان دهید؟

-          تفاوت دستگاه گردش خون باز وبسته چیست؟

-          دستگاه گردش خون در ملخ را با رسم شکل توضیح دهید.

-          با رسم ضشکل ساختار قلب ملخ را توضیح دهید.

-          چه عاملی باعث حرکت خون به بخشهای عقبی بدن ملخ می شود؟

-          خون چگونه و در چه زمانی به قلب ملخ باز می گردد؟

-          چه عاملی باعث می شود تا در هنگام انقباض قلب خون از طریق منافذ ان خارج شود؟

-          دستگاه گردش خون در مهره داران از چه نوعی است؟ از چه اجزایی ساخته شده است؟

-          دستگاه گردش خون ماهی از چه نوعی است؟

-          با رسم شکل دستگاه گردش خون در ماهی را توضیح دهید.

-          قلب ماهی چند حفره دارد ؟ نام ببرید.

-          مسیر گردش خون در ماهی چگونه است؟

-          در دستگاه گردش خون ماهی خون از طریق کدام رگ به سراسر بدن میرود و از طریق کدام رگ به قلب بر می گردد؟

-          دستگاه گردش خون انسان شامل چه اجزایی است؟

-          ............. تلمبه مرکزی دستگاه گردش خون است.

-          گردش خون در ماهی از نوع ................ و در سایر مهره داران از نوع .................... است.

-           منظور از دستگاه گردش خون ساده چیست.

-          خون تیره یعنی .............................. .

-          منظور از گردش خون مضاعف چیست؟

-          قلب کدام دسته از جانوران چهار حفره ای است؟ نام ببرید.

-          با رسم شکل حفره های مربوط به قلب انسان را نشان دهید.

-          سمت راست قلب انسان خون را به چه بخشی از بدن می فرستد؟

-           سمت چپ قلب انسان خون را به چه بخشی از بدن می فرستد؟

-          گردش خون کوچک (ششی) را توضیح دهید.

-          گردش خون بزرگ(عمومی) را توضیح دهید.

-          کدام رگها خون را به دهلیز چپ و دهلیز راست می اورد؟

-          کدام رگها خون را از بطن چپ و بطن راست خارج می کنند؟

-          نقش بزرگ سیاهرگ زیرین وزبرین چیست؟

-          شکل مربوط به گردش خون کوچک را رسم کرده و نامگذاری کنید.

-          شکل مربوط به گردش خون بزرگ را رسم کرده و نامگذاری کنید.

-          لایه های دیواره قلب را نام ببرید.

-          کدام لایه دیواره قلب پوشش حفره های دهلیز و بطن است؟

-          ویژگی لایه میانی (میوکارد) قلب چیست؟

-          پوشش پیوندی یا ابشامه قلب از کدام لایه دیواره قلب ساخته می شود؟

-          انواع بافت ماهیچه ای ذر ساختار قلب را نام ببرید.

-          نقش بافت گرهی قلب چیست؟

-          چرا میوکارد دهلیزها و بطن ها هر کدام جداگانه و به صورت یک مجموعه تارهای ماهیچه ای به هم پیوسته به انقباض در می ایند؟

-          چرا انتشار تحریک از دهلیزها به بطن ها فقط از طریق بافت گرهی صورت می گیرد؟

-          کانون زایش تحریک و انقباض قلب کجاست؟

-          قلب ماهیچه ای ارادی / غیر ارادی است.

-          کند و تند شدن انقباض قلب با چه عاملی صورت می گیرد؟

-          سیستول و دیاستول را تعریف کنید.

-          چرا بافت گرهی قلب بافت هادی نیز خوانده می شود؟

-          نحوه انقباض تارهای ماهیچه ای قلب در زمان جنینی و پس از ان چگونه است؟

-          بافت گرهی قلب انسان شامل چه اجزایی است؟

-          گره پیش اهنگ قلب چیست ، چه نقشی دارد؟

-          کدام بخش بافت گرهی محل زایش تحریکات طبیعی قلب است؟

-          جایگاه گره سینوسی دهلیزی کجاست؟

-          کدام گره بافت گرهی قلب بزرگتر است؟ سینوسی- دهلیزی یا دهلیزی - بطنی

-          تحریک تارهای ماهیچه ای گره سینوسی - دهلیزی چگونه صورت می گیرد؟

-          جایگاه گره دهلیزی – بطنی کجاست؟

-          ارتباط بین گره سینوسی – دهلیزی و دهلیزی – بطنی چگونه صورت می گیرد؟

-          چگونگی انتقال تحریک از گره سینوسی دهلیزی به سراسر قلب را توضیح دهید؟

-          سرعت تحریک در کدام بخشهای بافت گرهی کم و در کدام بخشها زیاد است؟

-          چه عاملی باعث می شود که تحریک به سرعت و به صورت همزمان ماهیچه هر دو بطن را فرا گیرد؟

-          دریچه های قلب را نام برید.

-          چه دریچه هایی در درون رگ ها وجود دارد؟ نام ببرید.

-          نقش دریچه های دهلیزی – بطنی چیست؟ جایگاه انها کجاست؟

-          جایگاه دریچه دو لختی (میترال) و نقش انرا بنویسید.

-          جایگاه و نقش دریچه سه لختی را بنویسید.

-          چه عاملی باعث باز و بسته شدن دریچه دولختی و سه لختی می شود؟

-          کدام یک از جملات زیر صحیح و کدام یک غلط است:

·         دریچه های قلب دارای بافت ماهیچه ای هستند

·         دریچه های قلب به وسیله رشته هایی به برجستگی های ماهیچه ای دیواره قلب اتصال دارند

-          جایگاه دریچه های سینی شکل کجاست ؟چه نقشی دارند؟

-          دریچه های لانه کبوتری در چه رگهایی وجود دارند؟ نقش انها چیست؟

-          ویژگی و علت ایجاد صداهای قلب را بنویسید.

-          در چه مواردی ممکن است صداهای غیر طبیعی و ممتد از قلب شنیده شود؟

-          هر دوره کار قلب دارای چه مراحلی است؟مدت زمان هر کدام در زمان استراحت را بنویسید.

-          چه مقدار خون در پایان دیاستول (استراحت) در هر بطن جمع اوری می شود؟

-          چه مقدار خون در سیستول از بطن وارد سرخرگ می شود؟

-          حجم ضربه ای و برون ده قلب را تعریف کنید.

-          اصطلاحات زیر  را تعریف کنید:

* کاردیوگرافی                   * کاردیوگرام                     * الکتروکاردیوگرافی

            * نوار قلب                    * الکتروکاردیوگرام

-          اساس ثبت الکتروکاریوگرام چیست؟

-          چرا پدیده الکتریکی که در اثر انقباض قلب تولید می شود تا سطح پوست بدن منتشر میش شود؟

-          نحوه ثبت نوار قلب را توضیح دهید.

-          منحنی الکتروکاردیگرام را از چه نواحی از بدن می توان ثبت کرد؟

-          شکل مربوط به الکتروکاردیوگرام ارا رسم کنید.

-          هر یک از موجهای الکتروکاردیوگرام مربوط به چه مرحله ای از فعالیت قلب است؟

-          تغییرات ایجاد شده در اثر بیماریهای قلبی در چه بخشی از الکتروکاردیوگرام پدیدار می شود؟

-          بزرگ شدن قلب در چه مواردی صورت می گیرد؟ (2 مورد)

-          هر یک از موارد زیر چه اثری بر منحنی الکتروکاردیوگرم دارد؟

·         بزرگ شدن قلب

·         فشار خون مزمن

         تنگی دریچه ها·

·         انفارکتوس قلب

-          انفارکتوس قلبی ناشی از چیست؟

-          در صورتی که تحریک ایجاد شده در گره سینوسی کندتر از به طرف بطن هدایت شودچه تغییری در الکتروکاردیوگرام صورت می گیرد؟

-          ایا بی نظمی های زنش قلب نیز روی منحنی الکتروکاردیوگرام نمایان می شود؟

-          مسیر گردش خون بزرگ و کوچک شامل چه نوع رگهایی می باشد؟0 بطور کلی)

-          بیشترین مقدار خون در کدام دسته از رگها است؟

-          چرا سیاهرگها می توانند حجم زیادی از خون را در خود جای دهند؟

-          چه عاملی باعث می شود پیوستگی خون در رگها تامین شود؟

-          تبادلات بین خن و مایع بین سلولی در کدام دسته از رگها صورت می گیرد ؟ چرا؟

-          چه عاملی باعث ایجاد مقاومت در مقابل حرکت خون در رگها می شود؟

-          چه عاملی باعث می شود حرکت خون در رگها نیاز به فشار نسبتا زیادی داشته باشد؟

-          در کدام بخش از رگها سرعت حرکت خون بیشتر است؟  * وسط رگ       * کناره های رگ

-          سرعت متوسط خون در کدام یک از رگهای بدن بیشتر است؟میزان ان چقدر است؟

-          چه عواملی در خون رسانی به بافت ها و کم و زیاد شدن ان تاثیر دارد؟

-          مهمترن نقش در تغییر مقدار خون بافت ها به عهده چیست؟

-          ماهیچه های موجود در دیواره سرخرگ کوچک چگونه مقدار خون ر ا کنترل می کند؟

-          چه عواملی باعث تحریک انقباض و استراحت ماهیچه دیواره سرخرگ های کوچک می شود؟

-          چه اندامهایی از بدن خون بیشتری را به سوی خود می کشند؟چرا؟

-          نقش تغییرات حاصل از متابولیسم بر گشاد شدن رگهای خون رساننده به اندام مورد نظر چیست؟

-          تغییر هر یک از عوامل زیر در خون چه نقشی بر قطر رگهای خون رسانده دارد؟

·         کاهش اکسیژن

·         کاهش دی اکسید کربن

         کاهش دما·

-          واکنش کدام یک از رگهای بدن در برابر کمبود اکسیژن با نواحی دیگر بدن مقاومت است؟ چه تفاوتی دارد؟

-          چرا فشار سرخرگی هیچ گاه به صفر نمی رسد؟

-          فشار خون به تدریج در مسیر گردش خون ..............   می آید.     - پایین            - بالا

-          چه عاملی باعث می شود که خون رسانی به مغز انسان در حالت ایستاده امکانپذیر باشد؟ 

-          نقش مویرگها چیست؟

-          چرا نفوذپذیری دیواره مویرگها زیاد است؟ (2 مورد)

-          باز و بسته شدن دهانه مویرگ چگونه صورت می گیرد؟

-          چرا در هر لحظه تعدادی از مویرگها در هر بافت باز هستند؟

-          چه موادی از منافذ دیواره مویرگها می توانند عبور کنند؟

-          کدام مواد قادر به نفوذ از دیواره مویرگها نمی باشند؟

-          عوامل موثر در تولید و گردش و بازگشت مایع بین سلولی را نام ببرید.

-          فشار تراوشی چیست و چه نقشی دارد؟

-          تفاوت فشار اسمزی چه نقشی در گردش مایع بین سلولی دارد؟

-          چرا تفوت فشار اسمزی در جهت جذب مواد از مایع بین سلولی عمل می کند؟

مطالب مرتبط
ارسال نظر برای این مطلب

کد امنیتی رفرش
اطلاعات کاربری
 • فراموشی رمز عبور؟
 • نظرسنجی
  آیا موافق هستین برنامه ریزی تابستانه دروس در سایت قرار بگیره؟
  آمار سایت
 • کل مطالب : 61
 • کل نظرات : 84
 • افراد آنلاین : 1
 • تعداد اعضا : 50
 • آی پی امروز : 16
 • آی پی دیروز : 7
 • بازدید امروز : 315
 • باردید دیروز : 13
 • گوگل امروز : 0
 • گوگل دیروز : 0
 • بازدید هفته : 473
 • بازدید ماه : 847
 • بازدید سال : 23,974
 • بازدید کلی : 178,398
 • آمار