loading...
بوچیر اسکول|سایت دانش آموزان متوسطه
رویا بازدید : 704 یکشنبه 30 مهر 1391 نظرات (0)

 |گزیده ای ازتست های زیست دوم دبیرستان فصل اول|

1) استحکام و چسبندگی تار عنکبوت به دلیل وجود کدام ماده زیستی است؟

     1- پلی ساکارید ها        2- پروتئین ها          3- لیپید ها            4- اسید های نوکلئیک

2) اتم های کربن با اتم های عنصر های دیگر چه نوع پبوندی دارد و این پیوند چگونه است؟

     1- کووالانسی- قوی                   2- هیدروژنی-ضعیف            3- غیر کووالانسی- ضعیف        4- غیر کووالانسی-قوی

بقیه ی تست ها در ادامه ی مطلب...

3)کدام دو مولکول زیستی نسبت به مولکول های غیر زیستی بسیار بزرگ تر بوده  و درشت مولکول نامیده می شود؟

    1- نوکلئیک اسید، کربو هیدرات  2- آمینواسید، نوکلئوتید ها   3- مونوساکارید، آمینواسید ها   4- نوکلئیک اسید، آمینواسید ها

4) با توجه به واکنش مقابل به ترتیب مورد الف وب کدام است؟                        

                                              سنتز آبدهی

                             آب + ب                             الف + گلوکز

    1- فروکتوز، قند شیر         2- گالاکتوز، شکر       3- گلوکز، قند جو   4- گالاکتوز،لاکتاز

5) تنوع مونومر در کدام یک بیش تر است؟

    1- گلیکوژن                  2- مالتوز              3- لاکتوز                                 4- سلولز

6) ساده ترین مولکول حیاتی کدام است؟

    1- پروتئین ها      2- لیپید ها          3- کربوهید رات ها                 4- اسید های نوکلئیک

7) کدام ترکیب فاقد نقش ساختمانی است؟

    1- پلی ساکارید          2- لیپید          3- کربو هید رات                    4- اسید های نوکلئیک

8) در ترکیب کدام یک مونوساکارید گالاکتوز به کار رفته است؟

   1- لاکتوز                                        2- مالتوز      3- ساکارز                4- فروکتوز

9) کدام هیدرات کربن فقط از واحد های گلوکز تشکیل شده است؟

    1- لاکتوز                   2- دئوکسی ریبوز     3- گلیکوژن                           4- ساکارز

10) گلوکز و گالاکتوز از فعالیت کدام آنزیم به تشکیل می شوند؟

    1- آمیلاز                            2- ساکاراز          3- لاکتاز                                4- نوکلئاز

11) کربوهیدرات موجود درکدام ، مونومری غیر از گلوکز دارد؟

    1- ماهیچه                 2- سیب زمینی        3- شکر                                   4- جوانه گندم

12) به جای علامت سؤال کدام گزینه قرار می گیرد؟

                                                                                   ؟      یک گلییسرول+سه اسید چرب

  ۱ - فسفوگلیسرید+آب         2-تری گلیسرید+آب   3-فسفوگلیسرید+3 آب         4-تری گلیسرید+3 آب

۱ مهمترین شکل ذخیره ای لیپید در سلول های گیاهی و جانوری به ترتیب کدام است؟

     1- فسفولیپید،تری گلیسرید            2- فسفولیپید، فسفولیپید           3- تری گلیسرید، فسفو لیپید   4- تری گلیسرید، تری گلیسرید

14) اسید های پرب اشباع و غیر اشباع از چه نظر با هم تفاوت دارند؟

     1- داشتن پیوند دوگانه   2- نقطه ذوب    3- مدل فضایی          4- داشتن گروه کربوکسیل

15) فسفو لیپید از اجزاي اصلی غشای سلولی است. ساختار آن به کدام مورد شباهت دارد؟

    1- تری گلیسرید ها                  2- موم ها       3- هورمون ها ی استروئیدی 4- کلسترول

16) در اثر هیدرولیز کدام یک از لیپید های زیر اسید چربی تولید نمی شود؟

    1- تری گلیسرید                             2- استروئید                              3- فسفو لیپید                         4- روغن ذرت

17) علت مایع بودن روغن پنبه دانه چیست؟

    1- آب گریز بودن آن                                                                     2- ساختار تری گلیسریدی آن

    3- داشتن حد اکثر هیدروژن ممکن                                                4- وجود خمیدگی دراسید چرب آن

18) کدام یک درشت مولکول نیست؟

    1- کاتالاز                               2- سلولز        3                                4- DNA           

19) تنوع مونومر در کدام یک بیش تر است؟

    1- آلبومین               ۲- دی ان ای                                 ۳- گلیکوژن                4- RNA

20) واحد های سازنده سلولز و سلولاز به ترتیب کدام است؟

    1- گلوکز، آمینواسید                      2- گلوکز، گلوکز                      3- آمینواسید، گلوکز            4- آمینواسید، فروکتوز

21) در هنگام تشکیل تری پپتید چند مولکول آب حاصل می شود؟

    1- یک                                            2- دو                                       3- سه                                   4- هیچکدام

22) کدم نوع پروتئین در مو ، پر و ناخن یافت می شود؟

    1- کازئین                                       2- کراتین                                 3- میوزین                           4- اکتین

23) از عمل کدام آنزیم ماده آلی حاصل نمی شود؟

    1-مالتاز                                           2- لاکتاز                                   3- کاتالاز                             4- پروتئاز

24) برای تهیه آب انگور در صنعت از کدام آنزیم استفاده می شود؟

    1- آمیلاز                                         2- ایزو مراز                               3- سلولاز                             4- پروتئاز

25) کدام یک اتصال آنزیم به پیش ماده را آسان تر می کند؟

    1- ویتامین، سیانید                            2- ارسنیک، مواد معدنی            3- ویتامین، مواد معدنی       4- سیانید، ارسنیک

26) کدام یک از فرایند های متابولیسمی به ترتیب انرژی خواه و کدام یک انرژی زا هستند؟

    1- فتوسنتز، تنفس سلولی                   2- تنفس سلولی، فتوسنتز           3- فتوسنتز، فتوسنتز              4- تنفس سلولی، تنفس سلولی

27) در تشکیل پپتیدی با20 آمینواسید،چند پیوند پپتیدی و چند مولکول آب به ترتیب در آن تشکیل و تولید می شود؟

    1- 19، 20                                         2- 20، 20                                  3- 20، 19                            4- 19، 19

28) فراوانترین ترکیب آلی موجود در سلول های جانوری و گیاهی به ترتیب عبارت است از:

    1- آنزیم ها، اسید های نوکلئیک       2- پروتئین ها ، هیدرات کربن   3- لیپید ها، پروتئین ها         4- ، هیدرات کربن ،کلروفیل

29) انواع کدام مولکول، همگی پروتئینی هستند؟

    1- آنزیم ها                                       2- آنتی ژن ها                            3- گاما گلبولین ها              4- هورمون ها

30) هر مولکولATP از کدام مواد تشکیل شده است؟

    1- یک AMP و سه گروه فسفات                                                          2- یک AMP و دو گروه فسفات

    3- قند دئوکسی ریبوز ، دو گروه فسفات و باز تیمین                              4- سه گروه فسفات، قند دئوکسی ریبوز و باز گوانین

31) آنزیمی که ساکارز را به دو مولکول مونوساکارید تبدیل می کند، از چه نوعی است؟

    1- اکسیداز                                      2- دهیدروژناز                             3- ردوکتاز                         4- هیدرولاز

32) کدام یک از ترکیبات زیر متنوع تر است؟

   1- تری گلیسرید ها                           2- فسفولیپید ها                            3- کربو هید رات ها           4- پروتئین ها

33) کدام گزینه در مورد همه ی آنزیم ها صدق می کند؟

    1- نیاز به ویتامین و مواد معدنی برای فعالیت                                        2- فعالیت در PHخنثی

    3- شرکت در هیدرولیز مواد                                                                4- داستن ساختار سه بعدی

34)از کدام آنزیم در صنعت برای تهیه اسفنج استفاده می کنند؟

    1- کاتالاز                                        2- ایزومراز                                   3- پروتئاز                          4- آمیلاز

35) در شیرین کردن مواد خوراکی با استفاده از گلوکز از کدام آنزیم استفاده می کنند؟

    1- آمیلاز                                        2- کاتالاز                                      3- سلولاز                           4- ایزومراز

36) از نظرتنوع و اندازه، اسید های نوکلئیک نسبت به پروتئین ها چگونه اند؟

    1- پیچیده، کوچک تر                    2- ساده تر، کوچک تر                  3- پیچیده،

الف- سؤالات تستی:

1- اگر پیوند بین منومرها در یک  نشاسته خطی که دارای 1000 منومر است، بصورت یک در میان شکسته شود ( اولین پیوند شکسته نشود) کدام یک حاصل و چند مولکول آب مصرف می شود؟

الف) گلوکز – 500       ب) مالتوز- 999       ج) مالتوز – 500             د) گالاکتوز – 999 

2- واحدهای تشکیل دهنده دو درشت مولکول آلبومین و سلولاز  به ترتیب کدام هستند؟

الف) اسیدهای آمینه- گلوکز                         ب) اسید های آمینه -  اسیدهای آمینه 

ج) پروتئین – گلوکز                                      د) نوکلئوتید- اسیدهای آمینه

3- وجه تمایز پلی پپتید و پروتئین در کدام یک از گزینه های زیر درست بیان شده است؟

الف) تعداد رشته ها             ب) شکل سه بعدی            ج) ترکیب آمینو اسیدها         

 د) تعداد آمینو اسیدها        ه) تعداد و ترکیب آمینو اسیدها

4- کدام یک از موارد زیر در مورد اثر ارسنیک بر سرعت واکنش آنزیمی درست است؟

الف) اتصال آنزیم به پیش ماده را سریعتر و باعث افزایش سرعت واکنش می شود.

ب) با اتصال به پیش ماده باعث کاهش سرعت واکنش می شود.

ج) با اتصال به آنزیم باعث کاهش سرعت واکنش می شود.

د) ب و ج صحیح است.

ب- سؤالات تشریحی:

1- علت گوناگونی مولکول های آلی را بنویسید.

2- واکنش هیدرولیز و سنتز آبدهی را یصورت یک جدول باهم مقایسه کنید.(در سه مورد)

3- علت مهم بودن پنتوزها را بنویسید.

4- روغن های سیر شده و سیر نشده را از نظر حالت ( با دلیل ) و ساختار باهم مقایسه کنید.

5- چرا یک سلول بارها می تواند از هر آنزیم استفاده کند؟

6- تفاوت ویژگیهای پروتئین های مختلف، چه ارتباطی با نقش آنها در بدن دارد؟ با مثال بنویسید.

7- تولید و مصرف آدنوزین تری فسفات (ATP) را با طرح یک ساختار ساده از ATP نمایش دهید.

                                                  فصل اول

۱- کدام یک پلی مر نیست؟    

 الف) لیپیدها                           ب) پروتئینها    

   ج) کربوهیدراتها                       د) اسیدهای نوکلئیک

۲- استفاده از شوینده های دارای پروتئاز برای شستن کدام لباسها مناسب است ؟

الف) لباسهای ابریشمی        ب) لباسهای کتانی       ج) لباسهای پشمی       د) لباسهای چرمی

۳- آنزیم A در دمای C30 درجه و 6 = PH  سرعت مناسبی دارد . برای افزایش سرعت آنزیم بهترین راه کدام است ؟

الف ) افزایش دما و PH     ب) کاهش PH و افزایش دما     ج) دمای C  30 و 4 PH=    د) دمای   C  32   و 6= PH

۴- مونومرهای سازنده مالتوز برای ساخت کدام یک می توان استفاده کرد ؟

الف) موم       ب) نشاسته          ج) ATP               د)لیپید

 

متابولیسم ، انعکاسی از توانایی جاندار برای ......................   است .

الف ) رشد و نمو   ب ) حرکت   ج) استفاده از انرژی      د ) تولید مثل

تنوع و گوناگونی چربی ها به چه دلیل می باشد ؟

 الف ) مولکول گلیسرول     ب ) تعداد گلیسرول         ج) تعداد اسید چر     د) نوع اسید چرب 

کدام یک از واحدهای تکرار شونده آمینواسیدی درست شده است ؟

  الف ) استروئید         ب) سلولاز     ج ) سلولز          د) DNA

کدام گزینه صحیح است ؟         

  الف ) هر پروتئین یک پلی پپتید است            ب ) آنزیم های برون سلولی در درون سلول ساخته می شوند                      ج ) دی پپتیدها دارای دو پیوند پپتیدی هستند       د )  ذخیره دراز مدت انرژی در جانوران بر عهده گلیکوژن است

پلی پپتیدی با 30 اسید آمینه داریم . به ترتیب چه تعداد پیوند پپتیدی و ملکول آب در تولید این پلی پپتید تشکیل شده است ؟

  آلف ) 29- 30         ب ) 30-30           ج ) 29 29        د )  30- 29

کدام مورد یک مولکول ATP  را تشکیل می دهد ؟     الف ) AMP + 3 گروه فسفات         ب ) AMP + 2 گروه فسفات

                                                                      ج ) آدنین + 3 گروه فسفات             د ) آدنوزین  + 2 گروه فسفات

در واکنشی میزان انرژی در محصولات کمتراز مواد اولیه است و محصولات پایداری زیادی دارند . کدام یک نوع واکنش را نشان   می دهد  ؟                  الف ) انرژی زا و  هیدرولیز        ب ) انرژی خواه و سنتز آبدهی   

                                     ج ) انرژی خواه و هیدرولیز     د) انرژی زا و سنتز آبدهی

کدام گزینه صحیح است ؟             الف ) چربی های سیر شده ، هیدروژن کمتری دارند

                                               ب ) بیشترین اتم در بدن جانداران  H  می باشد

                                                ج) هیدروکربن ها در ساختار خود اتمهای H و C   و O  دارند

                                                 د) درشت مولکولهای موجود در سلول پلیمر هستند

مطالب مرتبط
ارسال نظر برای این مطلب

کد امنیتی رفرش
اطلاعات کاربری
 • فراموشی رمز عبور؟
 • نظرسنجی
  آیا موافق هستین برنامه ریزی تابستانه دروس در سایت قرار بگیره؟
  آمار سایت
 • کل مطالب : 61
 • کل نظرات : 84
 • افراد آنلاین : 1
 • تعداد اعضا : 50
 • آی پی امروز : 3
 • آی پی دیروز : 40
 • بازدید امروز : 584
 • باردید دیروز : 108
 • گوگل امروز : 0
 • گوگل دیروز : 0
 • بازدید هفته : 1,551
 • بازدید ماه : 4,659
 • بازدید سال : 53,688
 • بازدید کلی : 235,082
 • آمار